Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
WWWW.VSETKOPREOCI.SK
(ďalej len „Obchodné podmienky“)

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.vsetkopreoci.sk je:

Obchodné meno: Oftum Trade, s.r.o.
Sídlo: Lorinčík 54, 040 11 Košice
IČO: 48 213 489
DIČ: 2120087156
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4900 6619
Banka: Tatra banka a.s.
Registrácia: Obchodný register Mestský súd Košice, odd. Sro, vložka č. 37544/V
E-mail: info@vsetkopreoci.sk
Tel. číslo: +421 911 376 697
Štatutárny orgán: Bc. Jana Juhásová

VYMEDZENIE POJMOV
1. Predávajúcim podľa týchto Obchodných podmienok je obchodná spoločnosť: Oftum Trade, s.r.o., Lorinčík 54, 040 11 Košice, IČO: 48 213 489, zapísaná v obchodnom registri Mestský súd Košice, odd. Sro, vložka č. 37544/V (ďalej len „Predávajúci“).
2. Kupujúcim sa na základe týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar od Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na adrese www. vsetkopreoci.sk (ďalej len „Internetový obchod“), a ktorá elektronicky odoslala vyplnenú elektronickú Objednávku za účelom objednania a kúpy Tovaru (ďalej len „Kupujúci“).
3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá si neobjednáva tovar ponúkaný na Internetovom portáli pre účely jeho ďalšieho predaja iným osobám, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“).
4. Podnikateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar ponúkaný na na Internetovom portáli za účelom svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej len „Podnikateľ“).
5. Tovarom sa na základe týchto Obchodných podmienok rozumejú všetky tovary a služby ponúkané Predávajúcim, ktoré sú zverejnené a ponúkane na predaj na webových stránkach Internetového obchodu (ďalej len „Tovar“).
6. Objednávkou sa rozumie úkon Kupujúceho, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť Tovar v Internetovom obchode. Záväzná Objednávka vzniká okamihom potvrdenia procesu objednávania v Internetovom obchode Kupujúcim, po úplnom vyplnení pravdivých údajov objednávkového formulára podľa bodu 10 a nasl. Obchodných podmienok (ďalej len „Objednávka“).
7. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa Tovaru ponúkaného na predaj Predávajúcim v Internetovom obchode za kúpnu cenu uvedenú pri jednotlivých Tovaroch a ktorá je uzatvorená podľa bodu 10 a nasl. týchto Obchodných podmienok (ďalej len „Zmluva“).
8. Reklamačným poriadkom sa rozumie úprava práva a povinnosti Kupujúceho pri uplatňovaní práv z vád Tovaru v zmysle uzavretej Zmluvy podľa Obchodných podmienok a prostredníctvom Internetového Obchodu (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
9. Tieto Obchodné podmienky upravujú:
a) proces nákupu Tovaru Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu,
b) podmienky predaja Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu,
c) práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Kupujúceho, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho.

OBJEDNÁVKA A VZNIK ZMLUVY
10. Podmienkou vzniku Zmluvy je uvedenie úplných, pravdivých a aktuálnych údajov Kupujúcim, ktoré sú požadované v objednávkovom formulári, resp. pri registrácii Kupujúceho v Internetovom obchode, a následné potvrdenie Objednávky príslušným elektronickým tlačidlom.
11. Kupujúci pri objednávaní Tovaru u Predávajúceho prostredníctvom Internetového obchodu postupuje presne podľa pokynov uvedených v objednávkovom formulári Internetového obchodu.
12. Po umiestnení Tovaru do elektronického košíka sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Kupujúceho. Nákupný košík Kupujúceho je Kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie a na zmenu jeho obsahu.
13. V rámci procesu Objednávky si Kupujúci súčasne zvolí spôsob dopravy Tovaru a spôsob platby za Tovar podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci v Internetovom obchode.
14. Objednávku Kupujúci dokončí kliknutím na príslušné tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Pred zakliknutím príslušného tlačidla je Kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami, s Reklamačným poriadkom a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Obchodnými podmienkami Internetového obchodu www.vsetkopreoci.sk.“
15. Odoslaním Objednávky, t. j. zakliknutím tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ sa objednávka považuje za doručenú Predávajúcemu a Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
a) vlastnostiach Tovaru,
b) celkovej cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť, a to vrátane ceny za doručenie Tovaru.
16. Doručené Objednávky Predávajúcemu, s riadne vyplneným objednávkovým formulárom, sa považujú za návrhy na uzavretie Zmluvy.
17. Zmena v Objednávke/podmienkach: v prípade, že Predávajúci nebude schopný akceptovať Objednávku Kupujúceho v celom rozsahu ( napr. 1 zo 4 položiek Tovaru nebude v danom čase dostupná ) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, Kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z Objednávky Kupujúceho rezervované pre Kupujúceho. Okamihom akceptácie (odsúhlasenia) Predávajúcim navrhovanej zmeny v Objednávke zo strany Kupujúceho vznikne medzi stranami Zmluva. V prípade ak Kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, Objednávka Kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh Predávajúceho na zmenu za neakceptovaný Kupujúcim.
18. Kúpna Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká okamihom doručenia akceptácie Objednávky Kupujúcemu zo strany Predávajúceho. Akceptáciou Objednávky sa rozumie okamih doručenia záväzného potvrdenia elektronickej Objednávky zo strany Predávajúceho do e-mailovej schránky Kupujúceho, ktorú Kupujúci uviedol pri vypĺňaní objednávkového formulára, pričom predmetom takto uzatvorenej Zmluvy je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v týchto Obchodných podmienkach. V akceptačnom e-maile Predávajúceho bude uvedená skutočnosť akceptácie Objednávky Kupujúceho, prípadne aj skutočnosť expedície tovaru (ďalej len „Akceptácia Objednávky“). Predávajúci je na základe dohody strán a týchto Obchodných podmienok povinný akceptovanú Objednávku splniť v lehote podľa týchto Obchodných podmienok. V e-maile o Akceptácii Objednávky sú súčasne Kupujúcemu doručené a zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa, a to hypertextový odkaz na tieto Obchodné podmienky, spolu s ich prílohami. Aktiváciou tohto linku v e-maile sa tieto informácie a dokumenty Kupujúcemu zobrazia a Kupujúci má právo si ich aj uložiť do svojho zariadenia. Akceptácia Objednávky je zároveň potvrdením o uzavretí Kúpnej zmluvy.
19. V osobitných prípadoch a pred odoslaním Akceptácie Objednávky si Predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od Kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla Kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky Kupujúceho požiadať Kupujúceho o dodatočnú autorizáciu Objednávky alebo totožnosti Kupujúceho formou elektronickej pošty. Ak Kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu spôsobom a v lehote stanovenou Predávajúcim, márnym uplynutím tejto lehoty sa Objednávka Kupujúceho považuje za zrušenú a ku vzniku Kúpnej zmluvy nedôjde.
20. K Akceptácii Objednávky, ktorá bude zo strany Kupujúceho uhrádzaná bezhotovostným platobným prevodom, Predávajúci môže priložiť aj faktúru v elektronickej forme.
21. Kupujúci vyplnením a doručením Objednávky v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje Predávajúcemu súhlas na to, aby mu Predávajúci vyúčtovával cenu za kúpený Tovar v elektronickej forme (ďalej len „Elektronická faktúra“).
22. Predávajúci a Kupujúci berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme, a že vystavením elektronickej faktúry už Predávajúci nie je povinný posielať Kupujúcemu faktúry v papierovej forme.
23. Predávajúci má výhradné právo voľby medzi zaslaním elektronickej faktúry alebo faktúry v papierovej forme.
24. V prípade, že Kupujúci bude platiť cenu Tovaru pri dobierke, Predávajúci môže pripojiť k Tovaru faktúru v písomnej forme.
25. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, sa Elektronická faktúra považuje za doručenú tretím dňom od jej odoslania na adresu e-mailovej schránky uvedenej Kupujúcim v Objednávke.
26. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť a neprijať tak návrh Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy v prípade, že Predávajúci má odôvodnenú obavu, že Kupujúci nebude včas a riadne plniť svoje záväzky zo Zmluvy, najmä vzhľadom k tomu, že Kupujúci je/bol dlžníkom Predávajúceho.

PODMIENKY A TERMÍNY DODANIA A PREVZATIA TOVARU
27. Predávajúci dodáva Tovar prostredníctvom Internetového obchodu na celom území Slovenskej republiky.
28. Dodanie Tovaru je splnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním Tovaru na prepravu. Za prevzatie Tovaru zo strany Spotrebiteľa sa považuje okamih prevzatia Tovaru od Predávajúceho, resp. od prepravcu a za prevzatie Tovaru zo strany Podnikateľa okamih odovzdania Tovaru na prepravu prvému prepravcovi.
29. Spôsob dodania Tovaru volí Kupujúci na nákupnom portály Internetového obchodu, a to v procese objednávania Tovaru z Predávajúcim ponúkaných možností. Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovak Parcel Service, s.r.o., na adresu bydliska/sídla Kupujúceho alebo na inú adresu ním určenú v Objednávke, a to najneskôr do 24 hodín od expedície Tovaru Predávajúcim.
30. Tovar, ktorého cena bude uhrádzaná priamo pri jeho prevzatí prostredníctvom dodania na dobierku, Predávajúci expeduje Kupujúcemu do 24 hodín od jeho záväzného potvrdenia Objednávky, ak ide o Tovar, pri ktorom je v ponukových katalógoch Internetového obchodu uvedené „na sklade“, alebo do 24 hodím od jeho doručenia Predávajúcemu zo strany dodávateľa v prípade, že je v ponukových katalógov Internetového obchodu pri Tovare uvedené „nie je na sklade“.
31. Tovar, ktorého cena bude uhrádzaná bankovým prevodom na účet Predávajúceho, bude expedovaný Predávajúcim po uplynutí 24 hodín od úplného uhradenia ceny Tovaru a všetkých nákladov, ak ide o Tovar, pri ktorom je v ponukových katalógoch Internetového obchodu uvedené „na sklade“, alebo do 24 hodín od jeho doručenia Predávajúcemu zo strany dodávateľa v prípade, že je v ponukových katalógov Internetového obchodu pri Tovare uvedené „nie je na sklade“.
32. Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku Tovaru Kupujúcemu, a to e-mailom, sms správou, telefonátom alebo inou vhodnou formou. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol tieto údaje Kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania Tovaru.
33. Vydanie Tovaru Kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný Tovar. V opačnom prípade je Predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať Tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať Tovar v rozsahu Predávajúcim akceptovanej Objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny Tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí Tovaru.
34. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím objednaného Tovaru.
35. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí Tovaru prezrieť ho, či nemá vady alebo iné nedostatky.
36. Spotrebiteľ je pre prevzatí zabaleného Tovaru povinný obal prezrieť, či nejaví známky zrejmého poškodenia. Pri prevzatí zásielky Kupujúci svojim podpisom potvrdí, že zásielka bola dodaná bez poškodenia.
37. Zásielku, ktorá bola doručená poškodená je Kupujúci povinný bezodkladne reklamovať u osoby, ktorá prepravu zásielky zabezpečovala.
38. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľom.
39. Predávajúci dodá Kupujúcemu spolu s Tovarom faktúru – daňový doklad (ak nebola dodaná elektronicky).

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
40. Ceny Tovaru, poplatky alebo iné platby spojené s kúpou Tovarov sú zverejnené pri jednotlivých Tovaroch na webovej stránke Internetového obchodu.
41. Všetky zľavy z cien Tovarov alebo iné cenové zvýhodnenia platia do vypredania zásob, ak Predávajúci pri konkrétnom Tovare nestanoví inak, alebo do uplynutia doby, na ktorú boli vyhlásené.
42. Za cenu Tovaru sa považuje cena, ktorá bola Predávajúcim priradená objednávanému Tovaru na webových stránkach Internetového obchodu v momente odoslania Objednávky.
43. Cena Tovarov nezahŕňa poštovné, ktoré hradí Kupujúci. Náklady na balné znáša Predávajúci.
44. Výška ceny za poštovné je:

Možnosti dopravyCena
Kuriérska spoločnosť SPS4,50 €
Platba v hodnote nad 100,- € s DPHzdarma
Česká republika SPS7,- €
Možnosti platbyCena
Prevodom0,- €
CardPay0,- €
Dobierka1,- €

 

45. Kupujúci je oprávnený uhradiť cenu za Tovar nasledovnými spôsobmi:
a) bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho č . IBAN: SK76 1100 0000 0029 4900 6619, vedený v banke: Tatra Banka a.s., pričom, v prípade potreby ako variabilný symbol uvedie číslo Objednávky,
b) platbou v hotovosti v okamihu prevzatia Tovarov Kupujúcim pri jeho dodaní na dobierku,
c) platbou prostredníctvom Internetového portálu a platobnej karty Kupujúceho.
46. V prípade, že Kupujúci uhrádza cenu Tovaru podľa bodu 45 písm. a) a c) týchto Obchodných podmienok, považuje sa cena Tovaru za uhradenú momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho.
47. Pri kúpe Tovaru za cenu presahujúcu 100,- € s DPH je jeho doručenie bezplatné.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
48. Predávajúci je povinný najmä:
a) uzavrieť Zmluvu s každým Kupujúcim, ktorý pristúpi na Obchodné podmienky Predávajúceho a nie je dôvod na jeho odmietnutie podľa týchto Obchodných podmienok,
b) poskytovať Kupujúcemu objednané Tovary podľa Zmluvy, resp. týchto Obchodných podmienok v maximálne možnej kvalite.
49. Kupujúci je povinný najmä:
a) zaplatiť za objednaný Tovar,
b) prevziať objednaný Tovar,
c) oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a dodržiavať ustanovené povinnosti.
50. Práva Kupujúceho a povinnosti Predávajúceho pri reklamácii sú obsahom Reklamačného poriadku, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto Obchodných podmienok a je dostupný Tu.

PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA
51. V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOS“) má Spotrebiteľ podľa ustanovenia § 7 a nasledujúcich právo na odstúpenie od Zmluvy, a to do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom. Spotrebiteľ zároveň berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 5 ZoOS má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred dodaním Tovaru.
52. V prípade, že Spotrebiteľ má záujem využiť právo na odstúpenie od zmluvy je povinný, písomné odstúpenie od Zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na adresu Predávajúceho uvedenú v záhlaví Obchodných podmienok alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Predávajúceho.
53. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od Zmluvy zaslať alebo doručiť osobne Tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so sprievodnou dokumentáciou, a to najmä s faktúrou a inou dokumentáciou k Tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s Tovarom, ako aj s originálnym obalom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. V prípade, že bude vrátený tovar neúplný, znečistený a/alebo poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku.
54. Na odstúpenie od Zmluvy je Spotrebiteľ oprávnený využiť formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Obchodných podmienok a je dostupný Tu.
55. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi uhradenú cenu Tovaru vrátane nákladov na dopravu v zmysle ustanovenia §9 ods. 3) ZoOS ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Avšak Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze Spotrebiteľovi skôr ako je mu doručený Tovar alebo Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru, to neplatí v prípade ak Predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
56. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie Tovaru.
57. V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. e) ZoOS, Spotrebiteľ nie je z dôvodu ochrany zdravia, ako aj z hygienických dôvodov oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak došlo po dodaní k akémukoľvek porušeniu originálneho obalu Tovaru, pokiaľ sú predmetom Zmluvy kontaktné šošovky, Tovar súvisiaci so starostlivosťou o kontaktné šošovky, ako aj o výživové a iné súvisiace produkty. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo Tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
58. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania s platbou za Tovar v dobe dlhšej ako 15 kalendárnych dní.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

59. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.
60. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom, je povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu a dodaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je podnikateľom, je povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
61. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č.
2016/679 (GDPR) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na www.vsetkopreoci.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
62. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti doručenej na adresu Predávajúceho právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
63. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
64. Predávajúci spracúva osobné údaje Objednávateľa prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
a) Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 31 329 217, Tatra Banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930
b) ProUP s.r.o., Jesenského 25, 040 01 Košice, IČO: 50 121 260 (IT)
c) Aneta Torjaiová, Ždiarská 22, 040 12 Košice, IČO: 46 195 955 (administratíva).
65. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
66. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.
67. Kupujúci je oprávnený písomne odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.
68. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar. Kupujúci môže svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovaťpo prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na email info@vsetkopreoci.sk. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané. Kupujúci môže zrušiť odber noviniek kliknutím na “odhlásenie” v dolnej časti Newslettera alebo písomnou žiadosťou na info@vsetkopreoci.sk
69. Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať. Pokyny, ako môžete súbory cookies odmietnuť alebo vymazať, nájdete v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača.
70. Bližšie informácie o spracovávaní osobných údajov sú uvedené v časti „Ochrana osobných údajov“.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
71. Účelom tohto ustanovenia Obchodných podmienok je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom:
a) Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
b) Orgánom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť.
c) Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
d) Spotrebiteľ môže taktiež podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom Európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
e) V súlade s vyššie uvedeným nariadením Predávajúci uvádza odkaz na možnosti využitia Európskej platformy RSO:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
72. Na vzťahy neupravené Zmluvou a týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Na právne vzťahy neupravených Zmluvou a týmito Obchodnými podmienkami, ktorých účastníkom je Spotrebiteľ sa vzťahujú aj príslušné ustanovenia ZoOS, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
73. Všetky písomnosti, ktoré si budú Predávajúci a Kupujúci doručovať na základe zmluvy alebo Obchodných podmienok, sú uvedené zmluvné strany povinné doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v objednávkovom formulári a Obchodných podmienkach, ak Zmluva o nestanovuje inak.
74. Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok ostávajú v platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia novým ustanovením, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné, tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.
75. Obchodné podmienky sa pre Kupujúceho stávajú účinné a záväzné v momente odoslania Objednávky Predávajúcemu.
76. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na Internetovom portáli, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť.
77. Obchodné podmienky so svojimi prílohami sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
78. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť práva a povinnosti upravené v Obchodných podmienkach.
79. Aktuálne znenie Obchodných podmienok je účinné k 28/10/2016 a je zverejnené na internetovej adrese www.vsetkopreoci.sk.

Orgán dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa:
Dozor nad dodržiavaním povinností Poskytovateľa je orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/6220 781
fax č. 055/ 6224 547

Príloha č. 1 Obchodných podmienok – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Komu:
Obchodné meno Predávajúceho Oftum Trade s.r.o.
adresa predávajúceho: Lorinčík 54, 040 11 Košice

týmto oznamujem /oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento Tovar:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dátum objednania/dátum prijatia* : ………………………………..

Číslo objednávky : ………………………………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: …………………………………………………………………………….

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ……………………………………………………………………………………………

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

……………………………………………………

Dátum: ………………………………………..

* Nehodiace sa prečiarknite.