Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU OFTUM
WWW.VSETKOPREOCI.SK
vydaný v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode v platnom znení.
2. Predávajúcim podľa tohto Reklamačného poriadku je obchodná spoločnosť: Oftum Trade, s.r.o., Lorinčík 54, 040 11 Košice, IČO: 48 213 489, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 37544/V (ďalej len „Predávajúci“).
3. Kupujúcim sa na základe týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar od Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.vsetkopreoci.sk (ďalej len „Internetový obchod“), a ktorá elektronicky odoslala vyplnenú elektronickú Objednávku za účelom objednania a kúpy Tovaru (ďalej len „Kupujúci“).
4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá si neobjednáva tovar ponúkaný na Internetovom portáli pre účely jeho ďalšieho predaja iným osobám, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“).
5. Podnikateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar ponúkaný na na Internetovom portáli za účelom svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej len „Podnikateľ“).
6. Tovarom sa na základe týchto Obchodných podmienok rozumejú všetky tovary a služby ponúkané Predávajúcim, ktoré sú zverejnené a ponúkane na predaj na webových stránkach Internetového obchodu (ďalej len „Tovar“).
7. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri uplatňovaní práv z vád Tovaru v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy podľa Obchodných podmienok s Predávajúcim prostredníctvom Internetového Obchodu. Ustanovenia tohto Reklamačného poriadku sa vzťahujú na výlučne na kúpne zmluvy, v ktorých je zmluvnou stranou Spotrebiteľ.
8. Bez ohľadu na iné ustanovenia, pokiaľ Kupujúcim nie je Spotrebiteľ (pričom sa má za to, že ak Kupujúci pri objednávke tovaru uviedol svoje IČO, nenakupuje ako Spotrebiteľ), záruka za Tovar je poskytovaná výhradne v rozsahu stanovenom záručnými podmienkami výrobcu Tovaru v súlade s ustanovením § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka, o ktorých bude Podnikateľ informovaný, inak sa zodpovednosť Predávajúceho za vady riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
9. Tento Reklamačný poriadok je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a je zverejnený na internetovej stránke Internetového obchodu www.vsetkopreoci.sk.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDÁVAJÚCEHO
10. Predávajúci zodpovedá za vady na Tovare, ktoré mal Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim a v prípade, ak je účastníkom kúpnej zmluvy Spotrebiteľ aj za vady na Tovare, ktoré sa vyskytli počas trvania záručnej doby (spôsobené najmä vadou materiálu, funkčnou chybou, alebo vady spôsobené pri výrobe). Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.
11. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.
12. Pri Tovaroch predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci. však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
13. Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré v záručnej dobe nebudú uplatnené, zanikajú.
14. Doba od uplatnenia reklamácie do momentu kedy je Kupujúci povinný prevziať Tovar sa do záručnej doby nepočíta – počas tejto doby záručná doba neplynie.
15. V prípade, ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového Tovaru. Rovnako aj v prípade výmeny súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY TOVARU
16. Kupujúci je oprávnený uplatniť si práva zo zodpovednosti za vady u Predávajúceho, a to na adrese Oftum Trade, s.r.o., Lorinčík 54, 040 11 Košice.
17. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný Tovar pri jeho prevzatí a bezodkladne reklamovať všetky zjavné vady. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní Tovaru, a to najmä:
a) množstevný, druhový alebo akostný rozdiel dodaného Tovaru v porovnaní s Tovarom
uvedeným v Objednávke,
b) zjavné znehodnotenie tovaru (zdeformovaný alebo inak poškodený obal, a pod.).
18. Zistené zjavné vady je Kupujúci povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu, ktorý zabezpečí odstránenia zjavnej vady výmenou Tovaru, opravou Tovaru alebo vrátením kúpnej ceny. V prípade porušenia povinnosti Kupujúceho riadne prezrieť Tovar pri prevzatí a oznámiť bezodkladne zjavné vady Predávajúcemu, Predávajúci nie je povinný akceptovať neskôr uplatnené reklamácie zjavných vád.
19. V písomnej reklamácii Kupujúci uvedie jasne a zrozumiteľne popis vady a dôvodu reklamácie, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie, uvedie meno a priezvisko Kupujúceho, kontaktnú adresu, telefonický kontakt, e-mail, priloží k nej záručný list/doklad o kúpe a spolu s vadným Tovarom ju doporučene doručí Predávajúcemu podľa bodu 16.
20. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
21. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie, ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
22. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
23. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci odmietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia na náklady Predávajúceho.
24. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie.
25. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
b) znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
c) používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
e) zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
f) pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
i) po uplynutí záručnej doby.
26. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

27. Ak sa v priebehu záručnej doby vyskytnú vady, pre ktoré nemôže byť Tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len obmedzene, a je možné tieto vady odstrániť, má Kupujúci právo na ich bezplatné a bezodkladné odstránenie. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
28. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
29. Ak má Tovar vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť Tovar riadne používaný ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na jeho výmenu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia vád (za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň po dvoch predchádzajúcich opravách) alebo z dôvodu väčšieho počtu vád (za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní) na zakúpenom Tovare.
30. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu Tovaru alebo odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
31. V prípade neodstrániteľnej vady Tovaru, ktorá nebráni riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny.
32. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
33. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
34. Vybavené reklamácie budú Kupujúcemu zasielané prepravnou, či špedičnou službou na adresu, ktorú uviedol pri podaní reklamácie.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

35. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 28/10/2016
36. Predávajúci je oprávnený jednostranne tento Reklamačný poriadok meniť a dopĺňať. Zmeny a doplnenia Reklamačného poriadku sú účinné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke Internetového obchodu.